top of page

白玉傳承

File_000.jpeg

                                                                   白玉寺 寺主

 

                                   1.持明昆桑謝拉(1636 - 1699)

                                   2. 貝瑪倫珠佳措(1660 – 1727)

                                   3. 第一世貝諾法王,卓望貝瑪諾布仁波切 (1679 – 1757)

                                   4. 第一世噶瑪古千仁波切,噶瑪札西(1728 – 1791)

                                   5. 噶瑪拉旺

                                   6. 第二世噶瑪古千仁波切,久美涅敦滇僅   (1794 - 1851)

                                   7. 貝瑪埵昂滇僅(嘉措仁波切)(1830 - 1891)

                                   8. 第三世噶瑪古千仁波切,埵昂卻吉尼瑪(1854 - 1906)

                                   9. 第二世貝諾法王,巴千都巴 (1887 - 1932)

                                   10. 第四世噶瑪古千仁波切,噶瑪貼卻寧波(1908 - 1958)

                                   11. 第三世卓望貝瑪諾布仁波切,圖滇謝祝卻吉扎楊(1932 - 2009)

                                   12. 第五世噶瑪古千仁波切(1970 - )

bottom of page